اواپراتور

اواپراتور

اواپراتور مهم ترین تجهیزی است که در یک سیکل تبریدی به کار می رود و مایع مبرد را تبدیل به گاز کرده  و محیط اطراف را سرد می کند. اواپراتور ها نیز دارای دو نوع کویلی پره دارکه دارای لوله های مسی به صورت کویل هستند و اواپراتور کویلی بدون پره که اواپراتور صفحه ای نیز نامیده می شود،تقسیم می شوند. نکته ی قابل توجه این است که بار سرمایشی سردخانه و مواد درون آن باید برابر با بار سرمایشی اواپراتور باشد.

نمایش 1–8 از 13 نتیجه