کندانسور

کندانسور

کندانسور قطعه ای است که در آن یک سیال با انتقال حرارت در کنار سیال دیگر مانند آب یا هوا و با گرماگیری از آن، تغییر فاز داده و از حالت بخار به حالت مایع تبدیل می شود، در واقع سیال مذکور کندانس شده و به مایع تبدیل می شود. کندانسور گرما را از مبرد گرفته و آن را از حالت گاز به مایع و سپس به شیرانبساط منتقل می کند. وظیفه اصلی یک کندانسور در یک سیکل تبرید خنک کردن مبرد می باشد. مبرد پس از آن که در کمپرسور بسیار فشرده شد و به حالت گاز داغ پرفشار درآمد وارد کندانسور می شود. کندانسور این گاز را از طریق آب یا هوا خنک کرده و سعی دارد در همان فشار با گرفتن گرمای نهان مبرد، فاز آن را از حالت گاز به مایع تغییر بدهد.

نمایش 1–8 از 13 نتیجه